Fælles/seperat systemer

Kloak: Fælles- og separat systemer

 

Fællessystemer er en betegnelse for en kommunal kloakledning, der både fører spildevand og regnvand i samme kloakledning. Dette var meget normalt før i tiden, da det på disse tidspunkter ikke gav de store problemer. Men i nyere tid har vi oplevet flere og flere skybryd, som har givet overbelastning i kloaksystemerne. Dette har bevirket, at vandet i kloakkerne stiger over gadeniveau, hvorfor alle tilsluttede kældre også bliver fyldt til samme niveau med regnvand blandet med spildevand.

 

Derfor har man de sidste mange år gjort en del ud af, at når man alligevel etablerede nye ledninger eller udskiftede de gamle i kloakkerne, så blev der samtidig lavet en regnvandsledning som der kun måtte bruges til regnvand, altså det vi i dag kalder et separatsystem. Separatsystemet bevirker, at en kloak, der er tilsluttet spildevandet, ikke bliver overbelastet, når der kommer skybryd. Og skulle regnvandskloakken bliver overbelastet, så er det kun rent vand, der vil komme op på gaderne. Regnvandet kan, fordi det ikke løber sammen med den kloak, der er tilsluttet kældre, ikke forårsage fyldte kældre.

 

Det er altså en rigtig god ide, at vi har separate kloakker, en kloak til spildevand og en kloak til regnvand, således at vores kældre undgår at blive oversvømmet. Men der er også en anden fordel. Mange fælleskloakker er udstyret med et overløbsbygværk, der sørger for, at der ikke bliver ledt mere vand til rensningsanlægget, end det kan nå at rense. Det overskydende spildevand og regnvand bliver så ledt direkte ud til recipienten uden at blive renset først, hvilket kan have store konsekvenser for naturen.

 

Eksempelvis har Limfjorden i Jylland i mange år lidt under stort iltmangel pga. et for højt kvælstofniveau og store slam banker på bunden som følge af netop udledt, urenset spildevand fra kloakken. Dette har påvirket det organiske liv i området, da der ikke er ilt nok til alt dyrelivet i fjorden. Limfjorden er i de senere år kommet på højkant igen, og det skyldes ikke mindst den nye spildevandsplan.

 

De nye separatsystemer på vores kloakker er også udstyret med overløbsbygværker på regnvandsdelen. Årsagen til dette er, at man som hovedregel også renser regnvand i rensningsanlægget, da det kan indeholde mange partikler fra bl.a. udstødning og hvad der ellers ligger på gader og tage. Men ved større skybryd, hvor vi ikke kan håndtere de store vandmængder i rensningsanlægget, vælger vi at udlede regnvandet urenset til recipienten, hvilket har en langt mindre indflydelse på naturen, end hvis der var spildevand blandet med i.

 
 
 
 

ASJA GROUP v/Asbjørn Janum

Bygaden 41

4370 Store Merløse

Mobil - 28 101 110

Mail - [email protected]

CVR- 26852307

SE - 30994442

KFUL - 11716